Steps i Frame

Proces og byggeri

Gennemførelse af et byggeri efter én i forvejen fastlagt proces med en klar fasemodel for det overordnede projekt og et parallelt og integreret forløb af trin for de bæredygtige tiltag, medvirker til at sikre, at de visioner og mål for bæredygtighed, der er opstillet for projektet, kan realiseres med det formål at skabe gode og sunde rammer for brugernes anvendelse af bygningen. Processen er således ikke et afsluttet forløb, men er en fortløbende proces, der er en del af en bygnings udvikling indtil den nedrives.
Det er vigtigt, at bygherren gør sig klart, hvad der er væsentligt i forhold til at få et vellykket projekt – også når det gælder bæredygtighed. Bygherren bør forholde sig til, hvilke bæredygtighedsaspekter, der er specielt relevante for projektet, og hvordan der senere i forbindelse med byggeprogrammet kan stilles målbare krav til disse områder.
Processen omfatter tidlig og løbende involvering af alle deltagere i processen, så som bygherre, driftsfolk, rådgiver, entreprenør, medarbejder, bruger og borger i alle byggeriets faser, herunder ikke mindst kommunikationen mellem de involverede deltagere.

Proces og fasemodel i ydelsesbeskrivelserne

Byggeprocessen for et bygnings- og anlægsarbejde følger ”normalt” faseopdelingen i det almindeligt aftalegrundlag for byggeriet – først og fremmest de gældende Ydelsesbeskrivelser udarbejdet af Danske ARK, FRI og Bygherreforeningen:

 • YBL 2018: Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab 2018
 • YBB 2019: Ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning 2019
 • Tillæg til YBL: Rådgivning om bæredygtighed i byggeriet 2017

Ydelsesbeskrivelserne specificerer indholdet i rådgiverydelser i de enkelte faser samt for andre ydelser og ydelser, der ikke er knyttet til kun én fase.

De ovennævnte Ydelsesbeskrivelser har AB / ABR 18-reglerne som juridisk grundlag.

I ABR 18 er der i § 11 Rådgivningens faser fastsat en fasemodel.

Image

Rådgivningens faser
§ 11.
Hvis rådgivningsopgaven skal udføres i faser, skal parterne i aftalen fastsætte indholdet af de enkelte faser. Hvis opgaven angår et bygge- og anlægsarbejde, kan bistanden ydes i en eller flere af følgende hovedfaser:

  1) Programfasen
  2) Forslagsfasen
  3) Projekteringsfasen
  4) Udførelsesfasen
  5) Brugsfasen

Kilde: ABR 18

Desværre er faseopdelingen ikke koordineret i de 2 ovennævnte Ydelsesbeskrivelser og Tillæg til YBL, hvilket gør det vanskeligt at arbejde med en fælles fasemodel.

Fasemodellen/-opdelingen kan variere fra bygherre til bygherre – nogle bygherrer vælger at lave deres egen fasemodel, der opfylder deres specifikke behov i forhold til praksis og bygningsportefølje m.m.

Frame: Processen for bæredygtighed i 15 steps

For at sikre så god en koordinering og integration af bæredygtighedsopgaver og -aktiviteter i projektets overordnede faseforløb vises her en model, der samtænker faser og steps fordelt på de tre overordnede forløb: PLANLÆGNING / ANLÆG / DRIFT, vist i oversigten (tabel 1).

Frames første forløb, Planlægning, svarer til fase 1 iht. Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning 2012, FRI og DANSKE ARK (YBP 2012), indledende rådgivning, ideoplæg og byggeprogram, men omfanget af ydelser afhænger af det aktuelle projekt.

Bygherren fastlægger sine behov i samarbejde med og eventuelt på grundlag af et oplæg fra rådgiveren. Der laves i den forbindelse en aftale om teknisk rådgivning og bistand, der fastlægger rådgiverens ydelser i det konkrete projekt.

I fase 1.1 i Ydelsesbeskrivelsen, Ideoplæg: bearbejdes bygherrens ide med analyser, planlægning af arealer og undersøgelser af eksisterende forhold. Ideoplægget viderebearbejdes i fase 1.2 til et Byggeprogram. Byggeprogrammet bør indeholde behovs- og funktionsanalyse, risikoanalyse mv. Desuden bør det indeholde forventninger til byggeriets bæredygtighedsaspekter.
Læs mere om faserne og de enkelte steps nedenfor.

Model-faser-steps6

PLANLÆGNING

PRE-JEKT

FASE

Tillæg til YBL18

STEP

Initiativfasen

Aftalegrundlag

0

Projektforberedelse vedr. bæredygtighed

Projektforberedelse

1

Bæredygtighedsprofil

ANLÆG

PRO-JEKT

FASE

YBL18

STEP

Programfasen

Idéoplæg

2

Bæredygtighedsvision

Byggeprogram

3

Bæredygtighedsplan

FASE

YBL18

STEP

Forslagsfasen

Dispositionsforslag

4

Dispositionsforslag vedr. bæredygtighed

Projektforslag

5

Projektforslag vedr. bæredygtighed

FASE

YBL18

STEP

Projekteringsfasen

Myndighedsprojekt

6

Myndighedsprojekt vedr. bæredygtighed

Udbudsprojekt

7

Udbudsprojekt vedr. bæredygtighed

FASE

YBL - Andre ydelser

STEP

Udbudsfasen

Udbud

8

Udbud vedr. bæredygtighed

FASE

YBL18

STEP

Udførelsesfasen

Udførelsesprojekt

9

Udførelsesprojekt vedr. bæredygtighed

Udførelse

10

Udførelse vedr. bæredygtighed

Aflevering

11

Bæredygtighedsmanual

DRIFT/BRUG

POST-JEKT

FASE

YBL18

STEP

Driftsfasen
(Brugsfasen)

Idriftsættelse

12

Bæredygtighedsstrategiplan

Facilities Management

13

1-års eftersyn

14

5-års eftersyn

Tabel 1: Oversigt over faser og steps

Planlægning
(Step 0-3)

Forløbet indledes med at indgå aftaler og fastlægge rammerne for arbejdet med bæredygtigheden, hvorefter visioner og målsætninger for indholdet defineres og til sidst omsættes til målbare kriterier og score, for byggeriets design, udførelse, drift og bortskaffelse.

Initiativfasen

Aftalegrundlag (Tillæg til YBL18)

Projektforberedelse vedr. bæredygtighed

Projektforberedelse (Tillæg til YBL18)

Bæredygtighedsprofil

Programfasen

Idéoplæg (YBL18)

Bæredygtighedsvision

Byggeprogram (YBL18)

Bæredygtighedsplan


Anlæg
(Step 4-11)

Forløbet omfatter både design og udførelse af byggeriet, hvor de enkelte faser afsluttes med at måle på hvordan resultatet af den gennemførte fase svarer til kravet. Ved eventuelle afvigelser afsluttes fasen med en aftale for hvorledes dette skal håndteres og hvilke konsekvenser dette får.

Forslagsfasen

Dispositionsforslag (YBL18)

Dispositionsforslag vedr. bæredygtighed

Projektforslag (YBL18)

Projektforslag vedr. bæredygtighed

Projekteringsfasen

Myndighedsprojekt (YBL18)

Myndighedsprojekt vedr. bæredygtighed

Udbudsprojekt (YBL18)

Udbudsprojekt vedr. bæredygtighed

Udbudsfasen

Udbud (YBL18 - Andre ydelser)

Udbud vedr. bæredygtighed

Udførelsesfasen

Udførelsesprojekt (YBL18)

Udførelsesprojekt vedr. bæredygtighed

Udførelse (YBL18)

Udførelse vedr. bæredygtighed

Aflevering (YBL18)

Bæredygtighedsmanual


Drift
(Step 12-14)

Forløbet starter efter byggeriets overdragelse og idriftsættelse, i hele brugs- og drift- og vedligeholdelses perioden, ved om- og tilbygninger samt ved nedtagning, genanvendelse og bortskaffelse. Under garantiperioden afholdes aftalt 1- og 5-års gennemsyn og eventuel commissioning.

Driftsfasen

Idriftsættelse (YBL18)

Bæredygtigheds-strategiplan

1-års eftersyn vedr. bæredygtighed

Facilities Management (YBL18)

5-års eftersyn vedr. bæredygtighed