Vi gør det nu endnu nemmere at bygge bæredygtigt

Ida Hee Søemod Release notes

At arbejde konkret med bæredygtighed kan virke som en uoverskuelig og vanskelig størrelse. Hvordan skal det forstås, hvor skal man starte, og hvad skal man tage udgangspunkt i?

Hos Frame har vi valgt at understøtte udviklingen af bæredygtige projekter i overensstemmelse med de tre hovedydelser i FRI og Danske Arkitektvirksomheder ydelsesbeskrivelser:

 • Bæredygtighedsledelse – Bæredygtighedsleder
 • Bæredygtighedscertificering – Certificeringsansvarlig
 • Bæredygtighed – enkeltydelser – Rådgivning

Certificerings-ansvarlig

Indtil december 2019 blev Frame primært anvendt af DGNB certificerings-ansvarlige. I den sammenhæng er det åbenlyst, hvordan de meget præcise krav i certificeringsordningen kan defineres, kommunikeres, koordineres, kontrolleres og dokumenteres – effektivt og ressourcebesparende – altså bæredygtigt. Værdien af Frame har i denne sammenhæng været let at få øje på, og de DGNB certificerings-ansvarlige har derfor også i stort omfang taget platformen til sig.

Bæredygtighedsleder

Med introduktionen af koncepter, muligheder for at oprette egne kriterier og vejledningen Sådan arbejder du med bæredygtighed, er Frame nu ikke længere ‘blot et certificeringsværktøj’ men derimod et værktøj, der understøtter alle projekter der arbejder med bæredygtighed, hvor der enten vælges flere certificeringsordninger eller arbejdes med kriteriesamlinger uden for ordningerne.

Rådgivning

Alle forbedringerne til understøttelse af ledelsesfunktionerne kommer alle til gavn. På lidt længere sigt ligger det store forbedringspotentiale for Frame i relation til at understøtte enkeltydelserne – arbejdet med variantsammenligninger i design og udførelse, som udvikles sideløbende med den generelle udvikling af branchen.

Uanset din rolle eller placering i værdikæden af et bæredygtigt projekt, vil du kunne finde beskrivelser af din egen og dine samarbejdspartneres ansvar, funktioner mv. i den nye version.

Vi håber at du vil give dig tid til at granske de nye og forbedrede funktioner og indhold og meget gerne give os feedback, så vi kontinuerligt kan forbedre platformen  og dermed understøtte dit og jeres arbejde med at bygge bæredygtigt.  

Så benyt tiden godt og pas på dig selv og de andre.

Opfølgning på sidste nyhedsbrevs teaser

1: I den nye release er overblikssiden den samme, men brugerfladen og funktionaliteten i Sådan arbejder du med bæredygtighed ser anderledes ud.

Med den nye udgave er det gjort meget lettere for dig, der skal andet og mere end at certificere, hvad enten du er Bygherre, Bæredygtighedsleder eller Bidragsyder.

Uddybning af emnet – specifikt

2: Sådan arbejder du med bæredygtighed version 1.1

Hermed følger de forbedrede og mere detaljerede informationer om funktionaliteter og indhold i Frames vejledning – Sådan arbejder du med bæredygtighed – som blev lovet ved lanceringen i december 2019.

I den nye vejledning kan du fortsat gå ind under den rolle, du ønsker informationer om:

 • Bygherre
 • Bæredygtighedsleder (herunder certificeringsansvarlig)
 • Bidragsyder (Rådgiver, Projekterende, Bæredygtighedskonsulent, Driftsherre, Entreprenør, Leverandør, Myndighed eller Bruger m.fl.)

Dette kan være den enkleste vej at nå frem til det, der betyder noget for lige netop dig.

Du kan også vælge at søge under metoden, hvor vi har foretaget en revision af alle beskrivelser under:

 • Steps
 • Koncepter
 • Vision og Målsætninger
 • Kriterier
 • Kriterievalg

Steps

I steps bliver Frames projektfaser sat i relation til de faser, der defineres i ydelsesbeskrivelserne (YBL18, YBB19 og YBB17) og gennemgås – ”step by step” – med beskrivelser af, hvad din opgaverne er som hhv. Bygherre, Bæredygtighedsleder eller Bidragsyder.

Dette kan du bruge direkte i forhold til din egen rolle og dine egne ydelser, men du kan også anvende vejledningen som forberedelse til – eller endnu bedre – i dialogen, med dine samarbejdspartnere.

Frame er i fortsat og dynamisk udvikling imod at være en ”realtime 3D virtuel åben standard” – men der er vi ikke endnu. 

I dette udviklingstrin har vi fokuseret på at understøtte bæredygtighedsledelsen i de indledende faser, fra idé til plan, via initiativfasen (step 0-1) og programfasen (step 2-3), som omfatter:

 • afklaringen af rammebetingelserne for projektet
 • registrering af de eksisterende forhold og planer
 • udarbejdelse af visioner og målsætninger
 • definering af målbare kriterier og score

Koncepter (nu med Hovedtemaer)

I den nye version er der som det væsentligste supplement tilføjet Hovedtemaer under de enkelte koncepter, og beskrevet nærmere om de emner, som kan indgå i valget af, hvad det er for effekter, som du ønsker – mere af, mindre af eller intet af – i dit bæredygtige byggeri.

Under de enkelte koncepter – som er disponeret i overskuelige ”fold-ud-mapper” – har vi også defineret en række krav til bæredygtighedseffekter fra bygningsreglementet (BR18), som er det mest oplagte sted at stille skærpede krav til via udpegede bæredygtighedskriterier i dit projekt. 

På tilsvarende måde har vi udpeget nogle af de mest oplagte verdensmål (SDG’er), herunder relevante delkriterier og indikatorer, under hvert koncept.

(Det er vores målsætning at udvikle selvstændige kriteriesamlinger for både BR18 og SDG, svarende til kriteriesamlingerne for DGNB og MBA – og Den Frivillige Bæredygtighedsklasse, Levels m.fl.).

I dette afsnit omfatter revisionen ikke alene en uddybende beskrivelse og et forbedret design, men det indeholder også supplerende funktioner til, at du kan omsætte din øgede viden om emnerne til udvælgelse og definering af dine målsætninger og kriterievalg, når du er ved emnet. Dette sikrer både et større overblik og færre arbejdsgange.

Visioner og målsætninger

I dette afsnit indgår en forbedret vejledning til den proces, som skal gennemføres – fra de første tanker om hvad der kunne være en drøm/ideelt at opnå, til disse er prioriteret i realistiske målsætninger.

I forbindelse med fastlæggelsen af visioner og målsætninger i dit projekt, skal bæredygtighedslederen kunne kommunikere med mange parter, hvoraf nogle er uden faglige forudsætninger inden for byggeri og andre er eksperter. I denne fase er det særligt vigtigt, at kommunikation og vidensdeling kan foregå på alles præmisser.

Kriterier

I dette afsnit indgår en forbedret vejledning til, hvordan du arbejder med at udvælge og opbygge dine egne kriterier på baggrund af den forudgående dialog og prioriterede målsætning.

I forbindelse med udvælgelse og definition er det som regel faguddannede specialister, der foretager arbejdet baseret på den prioriterede målsætning. I denne fase er vejledningen præget af dette forhold.

Kriterievalg

I dette afsnit beskrives, hvordan du på en enklere og mere gennemskuelig måde kan udvælge, definere og kombinere dine egne kriteriesamlinger fra de tilgængelige DGNB-certificeringsordninger og kravsamlingen MBA.